fbpx

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023. Steinhardt AS (Eier av varemerke Robust) plikter etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Steinhardt AS handler kun med land som har ratifisert menneskerettigheter menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

For ytterligere informasjon om ILO: https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

Selskapet har ikke politi- eller påtalemyndighet i de enkelte landene hvor leverandører har sin produksjon, og selskapet forholder seg derfor til at landene selv følger de konvensjoner som landene har ratifisert. Selskapet utsender spørsmål til enkelte leverandører for å opprettholde aktsomhetsplikten i ovennevnte lov.

Selskapet utgir ikke informasjon og opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår jf i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold § 6, 2 ledd bokstav d.

For mer informasjon se følgende linker: